Xây dựng Đảng: Đảng ủy BCH QS tỉnh tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong quân đội
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG

ĐẢNG ỦY BCHQS TỈNH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Thưa quý vị và các bạn:

Công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong quân đội, là yếu tố quan trọng để giữ vững phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.  Thừa kế và phát huy truyền thống Anh hùng của LLVT QT, trong nhiều năm qua BCHQS Tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, góp phần xây dựng Quân đội vững về chính trị,  nâng cao sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phim:

Trong những năm qua, cùng với các mặt công tác khác, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QT đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao. Theo đó, lãnh đạo BCH QS tỉnh và các đơn vị luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Luôn chú trọng bồi dưỡng lý luận, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thường xuyên củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào công cuộc đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giáo dục sự trung thành với tuyệt đối Đảng với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Pv: Đc ... Duẫn, Chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh QT: Xin đc cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong công tác Đảng của LLVT tỉnh QT?

 

Để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Những vấn đề có tính nguyên tắc, được lãnh đạo đơn vị quán triệt thường xuyên nhằm định hướng cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Quân ủy Trung ương.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, gắn giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong lực lượng làm cho bộ đội thấy rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Pv: Đc Trường QS tỉnh: Xin đc cho biết chi bộ làm gì để nâng cao nhận thức cho bộ đội trong việc thấy rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù?

 

Hiện nay các thế lực thù địch đang quyết liệt chống phá nhằm xóa bỏ thành quả Cách mạng của nhân dân ta, trong đó chúng có mưu đồ thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Trước tình hình đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cho các Chi bộ tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ. Ban CHQS huyện VL đã thực hiện tốt nội dung, quy trình, các bước của công tác quản lý tư tưởng; thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị. Thông qua hoạt động huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt, làm cho bộ đội nắm chắc, hiểu sâu hơn về nhiệm vụ mới, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tin tưởng vào thắng lợi.

Pv: Đc Chính trị viên: Chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của công tác Đảng, vậy xin đc cho biết phương pháp làm công tác chính trị, tư tưởng cho bộ đội của chi bộ?

Nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng lên một bước, Đảng ủy BCHQS tỉnh gắn  trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện chủ trương đó, Ban CHQSTP Đông Hà làm công tác tư tưởng theo quy trình thống nhất từ trên xuống, từ trong ra, cấp trên làm tư tưởng cho cấp dưới, đảng viên làm tư tưởng cho quần chúng, làm từ trong cấp ủy ra toàn chi bộ trên tinh thần tự giác và trách nhiệm. Kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong thực tiễn, trong huấn luyện chiến đấu, đồng thời rút kinh nghiệm trong những sự việc cụ thể.

Pv: Đc Chỉ huy trưởng: Xin đc cho biết trong SH, chi bộ đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM với công tác chính trị tư tưởng như tế nào?

 Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn trong lực lượng vũ trang tỉnh QT có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Pv: Đc Duẫn Chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh: Xin đc trong thời gian tới, trong công tác Đảng việc làm công tác tư tưởng của Đảng ủy BCHQS tỉnh hướng vào những nội dung nào?

Trong thời gian tới, dù khoa học công nghệ phát triển, vũ khí trang thiết bị cho lực lượng vũ trang hiện đại đến đâu thì yếu tố con người, trong đó vấn đề về nhận thức về chính trị, tư tưởng luôn có ý nghĩa quyết định bản lĩnh chiến đấu của quân đội. Việc Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh QT làm tốt công tác với giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc giáo dục và phát huy truyền thống vẽ vang hơn 70 năm qua, chắc chắn rằng lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

                                                                  Văn Cần + Trường Nhật.

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng BT duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

Theo em PS đang một chiều. Nên bổ sung xem có đơn vị, cá nhân nào trước đây công tác chính trị tư tưởng còn yếu kém su khi có sự vào cuộc của đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Trong phóng sự toàn phóng vấn lãnh đạo chứ khoogn có chiến sỹ là chưa ổn 

File đính kèm: __ng-_y-bchqs-t_nh-t_ng-c__ng-cong-tac-chnhs-tr_-t_-t__ng-1.docx
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Văn Cần 17/07/2018 14:58 Lê Vĩnh Nhiên 17/07/2018 15:43
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà