Xây dựng Đảng: Cam Lộ nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG

 

CAM LỘ NÂNG CAO NĂNG LỰC, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Thưa quý vị và các bạn:

Thực hiện NQ Đại Hội XVI Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về công tác cán bộ, thời gian qua Huyện ủy Cam Lộ đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp quyết liệt theo hướng thực chất và hiệu quả đến nay đã tạo được bước chuyển biến quan trọng. Một trong những giải pháp quan trọng được Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ thực hiện là ban hành Quy định số 03-QĐ/HU, "về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020". Nhờ những giải pháp đồng bộ, đến nay công tác cán bộ ở huyện Cam Lộ có những chuyển biến tích cực.

Phim:

Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”, vì vậy nâng cao chất lượng công tác cán bộ là một việc làm vừa cấp thiết vừa lâu dài của Đảng. Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, nhất là sau Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, công tác cán bộ của huyện Cam Lộ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tinh thần đổi mới, thực chất, đi sâu vào những nội dung cơ bản đã nâng cao được nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống chính trị của huyện nhà. Theo đó, trong công tác cán bộ thời gian qua của Huyện ủy Cam Lộ thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng theo hướng thực chất, hiệu quả:

Đc Đào Mạnh Hùng – Bí  thư Huyện ủy Cam Lộ: Xin đồng chí cho biết làm tốt công tác cán bộ sẽ có tác dụng to lớn như thế nào trong việc giúp Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiệu kinh tế -xã hội và công tác xây dựng Đảng?

Để có cơ sở thực hiện, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 26-KH/HU, về việc “Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025” đảm bảo công khai, đúng quy trình và đạt chất lượng, tiêu chuẩn theo yêu cầu đề ra, chú trọng kiện toàn, bổ sung các cấp ủy cơ sở có thay đổi về nhân sự .

Theo đó, công tác cán bộ của huyện Cam Lộ thực hiện đúng quy trình, quy định về đánh giá, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ. Trong nửa nhiệm kỳ đã bổ nhiệm gần 20 chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban và tương đương cấp huyện, thực hiện điều động thuyên chuyển công tác đối với một số cán bộ, công chức trong khối Đảng v.v…

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo nguyên tắc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị làm thước đo trong đánh giá. Ban Thường vụ đã quyết định ban hành quy chế và bộ tiêu chí đánh giá đối với 6 nhóm đối tượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện việc đánh giá bằng hình thức chấm điểm trực tiếp qua phần mềm trên kênh điều hành điện tử của huyện  đạt kết quả tốt. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm được nâng lên. PV:  Đc Thanh: Xin đc cho biết cơ sở, tiêu chí, giải pháp để đánh giá cán bộ đúng thực chất của Huyện ủy Cam Lộ?

Một trong những kết quả đã đạt được trong công tác cán bộ của huyện Cam Lộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nêu gương theo cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị với mức độ hoàn thành nhiệm vụ để mỗi cán bộ phải luôn năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tác phong làm việc và hiệu quả thực tế. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên BCH phụ trách các lĩnh vực, địa bàn công tác, xác định rõ nguyên tắc, trách nhiệm của tập thể và cá nhân cơ chế và mối quan hệ của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, , khắc phục tình trạng thành tích chung chung, kết quả chung chung.

Pv: Xin đ.c cho biết kết quả thực hiện nêu gương của tập thể cấp ủy và người đứng đầu ở Cam Lộ đã phát huy tác dụng như thế nào?

Để giúp lãnh đạo huyện sâu sát với cơ sở, Huyện ủy ban hành kế hoạch, quyết định cử đảng viên công tác tại các phòng, ban, ngành cấp huyện về sinh hoạt hàng tháng với chi bộ thôn, bản, khu phố nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi công tác và nơi cư trú. Nhờ đó góp phần nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. 

Pv: Đc … Anh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Chính: Một trong những giải pháp hay được Huyện ủy thực hiện là cử cán bộ về sinh hoạt tại cơ sở, vậy xin đc cho biết từ việc làm này đã giúp địa phương trong công tác lãnh đạo đồng thời giúp Huyện ủy nắm thêm những điều gì?

Một trong những giải pháp mang tính dài hạn trong công tác cán bộ là quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Theo đó, Huyện ủy đã ban hành Quy định số 03-QĐ/HU "về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020". Việc tiếp nhận sinh viên xuất sắc v công tác tại huyện được quan tâm đúng mức. Trong thời gian vừa qua, đã có nhiều cán bộ trẻ được cử về làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các xã, đưa kỷ sư nông nghiệp về các địa phương. Đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, dám nghỉ dám làm đã góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy quản lý và phát triển kinh tế văn hóa ở các địa phương.

Pv: Đc Trần Thị Anh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiếu. Được công tác và rèn luyện tại cơ sở là môi trường công tác đa dạng, có nhiều vấn đề nảy sinh, vậy xin đc đã rút ra được những KN bổ ích gì trong công tác lãnh đạo và công tác Đảng nói chung?

Bên cạnh làm tốt công tào tạo, bồi dưỡng cán bộ Huyện ủy Cam Lộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm vững tình hình chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp trong Đảng bộ được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện.

Pv: Đc Đào Mạnh Hùng – Bi thư Huyện ủy Cam Lộ: Từ kết quả đã đạt được xin đc cho biết trong thời gian tới Huyện ủy sẽ làm gì để tiếp tục làm tốt công tác cán bộ?

Với quyết tâm và các giải pháp đồng bộ, từ sau Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đến nay công tác cán bộ của huyện Cam Lộ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng của địa phương.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chú thích duyệt

Chuyên mục XDĐ đã được phòng BT duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Văn Cần 18/10/2018 16:44 Lê Vĩnh Nhiên 19/10/2018 06:54
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà