Tên sản phẩm :
Ps QUẢNG TRỊ CHỦ ĐỘNG THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [14/02/2020 18:40]    Duyệt : Nguyễn Thị Việt Thanh  [14/02/2020 18:40]
Chuyên mục tài chính: Bảo hiểm cho học sinh
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [20/08/2019 14:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
LẮNG NGHE CUỘC SỐNG 15/9 - GIAO VIEN CAM BẢN
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [14/09/2018 12:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/09/2018 13:42]
TINH DAT GIO LINH - XAY DUNG CHINH QUYEN PHUC VU
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [27/07/2018 05:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/07/2018 08:46]
Tài chính: Hải quan Quảng Trị đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [10/04/2018 09:02]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/04/2018 14:55]
Chuyên mục tài chính tháng 2
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [02/02/2018 14:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/02/2018 07:22]
CM Tài chính: Những nổ lực của ngành tài chính trong năm 2018
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [09/01/2018 14:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/01/2018 16:26]
Tài chính: nổ lực ngành thuế triệu phong
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [04/12/2017 07:56]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/12/2017 13:20]
Chuyên mục tài chính: thu thuế điện tử 24/7
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [06/11/2017 14:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/11/2017 15:43]
Tài chính: đề án thực hiện đầu mới kiểm soát chi
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [10/10/2017 15:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/10/2017 06:33]
Chuyên mục tài chính; Bảo Việt Quảng Trị đồng hành cùng học sinh đến trường
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [13/09/2017 08:38]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/09/2017 13:25]
Tài chính: Hiệu quả từ nghị định 55
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [08/08/2017 14:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/08/2017 14:55]
Chuyên mục tài chính: bảo việt triển khai nghị định 67 mua bảo hiểm tàu cá
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [13/07/2017 15:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/07/2017 15:45]
Chuyên mục tài chính: thị xã Quảng Trị nổ lực trong thu ngân sách nhà nước
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [06/06/2017 15:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/06/2017 16:33]
Chuyên mục tài chính: thị xã Quảng Trị nổ lực trong thu ngân sách nhà nước
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [06/06/2017 14:55]    Duyệt : Lê Văn Cần  [06/06/2017 15:09]
Tài chính: Hải quan Quảng Trị cải cách thủ tục hành chính
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [09/05/2017 08:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2017 09:21]
Chuyên mục tài chính: điểm mới trong công tác kiểm soát chi qua kho bạc
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/04/2017 16:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/04/2017 07:55]
Chuyên mục tài chính: Bảo hiểm bảo an gia đình việt
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [08/03/2017 08:58]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/03/2017 09:55]
các giải pháp đẩy mạnh công tác thu thuế năm 2017
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [07/02/2017 16:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/02/2017 09:22]
Triển khai nhiệm vụ năm 2017
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/01/2017 07:54]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/01/2017 14:59]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà