Kính gửi: Ban giám đốc; Trưởng các Phòng, Tổ, PTKT

Phòng TC-HC đã dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (kèm theo file).

Kính đề nghị các đồng chí tham gia góp ý cho báo cáo để Phòng TC-HC tổng hợp trình Giám đốc phát hành.

Thời gian tham gia đề nghị gửi về P. TC - HC trước ngày 19/12/2016 (Qua đồng chí Duẫn - CV - PTCHC)

Trân trọng cảm ơn

Chi tiết
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà