Tên sản phẩm :
Nội chính - Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự từ cơ sở
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
CMNC- tham nhung : Quảng Trị nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [22/07/2022 18:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/07/2022 16:37]
Cm Nội chính tháng 12
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [17/12/2021 09:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/12/2021 09:51]
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở khu vực ngoài Nhà nướ
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [13/11/2021 08:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:47]
CM Phòng chống tham nhũng tháng 10 -
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [15/10/2021 08:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/10/2021 08:39]
PCTN Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 50 về PCTN
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Tăng cường bảo vệ người tố cáo, chống tham nhũng
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/03/2019 15:49]
Chuyên mục Phòng chống tham nhũng 21/1/2019 Hiệu quả công tác tiếp công dân tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/01/2019 16:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2019 12:45]
PCTN THANG 11 Quảng Trị tăng cường thực hiện kết luận thanh tra
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/11/2018 07:59]
SỞ GTVT QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC PCTN, LÃNG PHÍ
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/09/2018 15:36]
CM PC TN – GIẢM THIỂU NHŨNG NHIỄU TỪ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/02/2018 10:43]
CM PCTN DAY MANG GIAM SAT PHAN BIEN XA HOI
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/01/2018 09:59]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà