Xây dựng Đảng Quảng trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các câp
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG

QUẢNG TRỊ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP.

Thưa quý vị và các bạn:

Năm 2019, tròn 30 mùa xuân tỉnh Quảng Trị trở lại với tên gọi của chính mình sau khi tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Trị đã vươn lên mạnh mẽ và gặt hái được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có vai trò quan trọng về hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp với những có nhiều đột phá quan trọng nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Năm 2019 là năm tăng tốc để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, đây cũng là năm đánh dấu tròn 30 năm Quảng Trị lập lại vì vậy đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp của tỉnh QT ngang tầm nhiệm vụ.

 Phim:

Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, QPAN và các mặt công tác khác của tỉnh, năm 2019 Tỉnh ủy QT đã nêu rõ: mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Lựa chọn đúng khâu đột phá để làm chuyển biến tích cực các mặt công tác, tạo tiền đề vững chắc cho việc tăng tốc hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Pv: Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Sự cần thiết nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT -XH và ANQP.

 

 Thưc hiện Chủ trương của Đảng bộ tỉnh,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có tính khả thi cao. Bên cạnh việc ban hành các văn bản khung để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho cả nhiệm kỳ, đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo. Chú trọng đổi mới tư duy, cách nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình, định vị lại vị trí Quảng Trị trong mối liên hệ với các tỉnh thành trong cả nước để nhận diện rõ hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của tỉnh trong tình hình mới. Thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, yếu kém, định hướng nội dung tập trung lãnh đạo. Theo đó, bộ máy chính quyền các cấp phải vận hành đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp sát đúng thực tiển để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành thực hiện các chủ trương, Nghị quyết đã được Tỉnh ủy thông qua:

Pv: Đc … Sở Nội vụ: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Chính quyền các cấp?

Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và năng lực lãnh đạo, điều hành của bộ máy nhà nước ở tỉnh Quảng Trị được quan tâm đúng mức, có nhiều đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã tập trung tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị tinh gọn, có hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Tách bạch và  phân định cụ thể, rõ ràng hơn giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan hành chính và chức năng quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Từng bước xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Pv: Đc…  Hùng - BT Huyện ủy Cam Lộ - Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền huyện Cam Lộ?

Pv: Đc Ngô Quang Trinh, Đảng viên 55 tuổi Đảng - Nhận xét của một đảng viên về năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong những năm vừa qua?

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chú trọng hoạt động thanh tra, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm giữ vững kỷ cương nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra không ngừng được nâng cao, nội dung thanh tra ngày càng được mở rộng. Hoạt động thanh tra đã bám sát kế hoạch định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng đi vào nền nếp. Trọng tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn tập trung vào các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất giữa các hộ, giữa các làng xã, giữa nông lâm trường với người dân; đòi lại nhà từ chế độ cũ; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, chế độ chính sách.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đẩy mạnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh.

Pv: Đc Lê Hữu Thọ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy -  Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực quản lý điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương?

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, sức sáng tạo và khả năng cống hiến của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững chắc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.  

Pv:  Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh, trong thời gian tới các cấp chính quyền của Tỉnh QT cần phải làm gì?

 

Mặc dù có nhữn thuận lợi và đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng năm 2019 chúng còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, cần  nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chinh quyền các cấp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tạo dấu ấn quan trọng đánh dấu tròn 30 năm Quảng Trị lập lại.

                                                                 Văn Cần + Trường Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích duyệt

Chuyên mục XDĐ theo kế hoạch, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo kiểm tra để thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Văn Cần 18/06/2019 16:30 Lê Vĩnh Nhiên 18/06/2019 16:37
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà