Khoa học công nghệ
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ số tháng 1/2022.

Phát sóng: 20/1/2022. Thời lượng: 10 phút

MC: Kính chào QV&CB! Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030  và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, đưa KH&CN ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ  số đầu tiên chào năm mới 2022-Xuân Nhâm dần điểm lại những hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị nổi bật trong năm 2021.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ

NỔI BẬT NĂM 2021

1.   Ngày 23/4/2021, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với hoạt động KH&CN đồng thời ghi nhận những thành tựu KH&CN của tỉnh và khẳng định, Bộ KH&CN sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh phát triển hoạt động KH&CN trong thời gian tới.

2.   Ngành KHCN tỉnh đã chủ động đi đầu trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trọng tâm là thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển doanh nghiệp. Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt được kết quả cao nhờ ứng dụng có hiệu quả các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 như: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị”;“Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

3.   Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng phát triển CNSH trong thời gian tới. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị, việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đã đạt được những dấu ấn trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

4.   Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025.  Đặc biệt, để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, Sở đã xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số: 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về “Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026” để thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh với những chính sách mới như: lĩnh vực được hỗ trợ nhiều hơn, mức hỗ trợ cao hơn nhằm tạo động lực khuyến khích người dân và doanh nghiệp ứng dụng và nhân rộng có hiệu quả các kết quả KH&CN và sản xuất và kinh doanh.

5.   Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc ban hành Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, đề án sẽ hỗ trợ 97 tấn chế phẩm, trong đó 03 năm đầu (Giai đoạn 2021-2023) ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, còn lại nguồn đối ứng của người dân; trong 02 năm còn lại (2024-2025) ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại nguồn đối ứng của người dân. Năm 2021, đề án đã sản xuất và cung ứng được 18 tấn chế phẩm vi sinh đến người dân trên địa bàn tỉnh.

6.   Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2021, đã nghiệm thu 02 dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi theo ủy quyền của Bộ KH&CN, 06 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 01 nhiệm vụ cấp Bộ có kinh phí đối ứng của tỉnh, 04 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Kết quả của các đề tài, dự án được triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các địa phương. Sở cũng đã tổ chức các Hội đồng đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với 6 nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Phê duyệt danh mục 10 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022 cho 02 đơn vị sự nghiệp.

7.   Tổ chức thành công Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021”. Đây là năm thứ 2, cuộc thi nhận được sự tham gia đăng ký dự thi của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của các Startup, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong 16 ý tưởng/dự án vào vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 09 ý tưởng/dự án vào vòng chung kết.

8. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ và sở hữu trí tuệ được tăng cường, một số lĩnh vực đạt được kết quả nổi bật. Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ 62 dự án đầu tư, tổ chức Hội đồng thẩm định công nghệ 03 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội đồng thẩm định, công nhận kết quả cho 01 nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn xác lập 03 nhãn hiệu tập thể, 01 nhãn hiệu chứng nhận, 15 nhãn hiệu thông thường. Đặc biệt, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 02 sản phẩm Chè vằng Quảng Trị và cà phê Khe Sanh; dự án KH&CN cấp tỉnh “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Cửa Việt” đã hỗ trợ công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân; lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đã tiến hành cấp quyền sử dụng cho các tổ chức và cá nhân, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm địa phương.

9. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Năng lực kiểm định, thử nghiệm từng bước được nâng cao, chất lượng dịch vụ kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.Năm 2021, đã kiểm định, hiệu chuẩn 6.447 phương tiện đo, thử nghiệm 2.691 mẫu. Chứng nhận 44 lô hàng điện, điện tử nhập khẩu với hơn 20.606 sản phẩm.

10. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ, thông tin KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống được chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN đã triển khai thành công nhiều mô hình nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mới. Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các loại hoa lan và một số cây lá cảnh trang trí có giá trị khác. Bên cạnh xây dựng mô hình các loại cây có giá trị kinh tế cao như Dây tây, Cà chua siêu ngọt, Trạm đã nghiên cứu thử nghiệm cây dược liệu mới có giá trị cao, quý hiếm Lan Kim Tuyến bằng cây nuôi cấy mô. Mở rộng cơ sở 2 của Trạm tại xã Hướng Phùng, Hướng Hóa.Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ cho Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phục vụ cho công tác sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin KH&CN với các hình thức truyền thông đa dạng, nội dung phong phú đã chuyển tải kịp thời các hoạt động KH&CN, các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, kiến thức về KH&CN, kết nối cộng đồng khoa học với xã hội, từ đó các tiến bộ KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 

Phỏng vấn Ông Trần Ngọc Lân-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

(Nội dung: Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ

Quảng Trị năm 2022)

PTV: Qv & các bạn thân mến chuyên mục KHCN kỳ này xin được khép lại tại đây, chúc quý vị và các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc.Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 11/01/2022 10:03 Lê Vĩnh Nhiên 11/01/2022 13:39
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà