Tên sản phẩm :
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 7 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:10]
Kịch bản đề cương mỗi xã một sản phẩm 12 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:09]
Mỗi xã một sản phẩm OCOP 2 8 2021 – Chú trọng xây dựng OCOP gắn với nông thôn mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/07/2021 23:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/08/2021 15:28]
Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm OCOP 28/6/2021 – Xây dựng sản phẩm OCOP vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/06/2021 16:47]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [01/07/2021 08:55]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà