CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ THÁNG 11/2018 (Phát sóng lúc 19h45 ngày 21/11/2018)
Danh mục
Công đoàn
NỘI DUNG
Lời dẫn : Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn ! Vừa qua, Đoàn giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với CB,VC tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phóng viên chuyên mục công đoàn có dịp tiếp cận, tìm hiểu và có phản ánh về một số kết quả của đợt giám sát này, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi!

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ THÁNG 11/2018

(Phát sóng lúc 19h45 ngày 21/11/2018)

Hoạt đô%3ḅng công đoàn góp phần thực hiê%3ḅn tốt

quy chế dân chủ trong trường học

Dẫn 1: Thưa các đồng chí và các bạn !

Vừa qua, Đoàn giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với CB,VC tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phóng viên chuyên mục công đoàn có dịp tiếp câ%3ḅn, tìm hiểu và có phản ánh về một số kết quả của đợt giám sát này, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi!

                   Đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở Trường THPT Đông Hà, Trường THCS Thành cổ - TX Quảng Trị, Trường THCS Nguyễn Trãi huyện Vĩnh Linh và Trường Mầm non Gio Thành - huyện Gio Linh. Qua giám sát thực tế, đoàn đã có những kết luận chung là: Chi bộ các nhà trường đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, cụ thể hóa  các nội dung, yêu cầu của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và của ngành giáo dục, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; xây dựng, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường. Luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động của tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy vai trò dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra nội bộ về công tác chuyên môn. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Phỏng vấn: Cô giáo NGUYỄN THỊ BÔNG

 Hiê%3ḅu Trưởng Trường Mầm non Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

(Công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm các quy định…; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên…)

                   Lãnh đạo các nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của nhà trường. Về cơ bản các quy chế, quy định của  các nhà trường đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn của từng nhà trường và có cơ chế cụ thể để cán bộ giáo viên được tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các quy định công khai về cơ sở vật chất, tài chính, chất lượng giáo dục… theo quy định tại Thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” đã được công khai để toàn thể giáo viên, phụ huynh, học sinh và các cơ quan quản lý nhà nước giám sát các hoạt động của nhà trường. Các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ giáo viên như: công tác thi đua khen thưởng, nâng  lương, sử dụng kinh phí tự chủ…được nhà trường niêm yết minh bạch, rõ ràng

 

Phỏng vấn: Cô TẠ THỊ THU  HIỀN

 Giáo viên trường THPT Đông Hà

(Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm túc, rõ rang, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức truyền tải…)

 

          Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành giáo dục. Kinh phí ngân sách tự chủ của nhà trường đảm bảo thanh toán kịp thời, đầy đủ về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ làm thêm giờ, khen thưởng, mua sắm trang thiết bị dạy học và các khoản chi thường xuyên của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường có chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua.

 

Phỏng vấn: Cô giáo HỒ THỊ PHƯỢNG

Trường Mầm non Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

(Tổ chức công đoàn, tổ chuyên môn luôn gần gủi, quy chế dân chủ mở rộng, minh bạch…)

                    Các nhà trường đã không ngừng tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và nhân viên phát huy quyền làm chủ; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo trường; đảm bảo kỷ cương trong trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

          Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện quy chế dân chủ của các nhà trường vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về mặt tư tưởng và nhận thức đối với một số giáo viên, quần chúng đôi lúc vẫn chưa đạt yêu cầu và kết quả như mong muốn; Việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định trong hoạt động của nhà trường còn thiếu khoa học, thiếu chặt chẽ…

Để phát huy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt quyền được biết, quyền tham gia bàn bạc thảo luâ%3ḅn của viên chức, lao đô%3ḅng; quyền giám sát, kiểm tra của tổ chức công đoàn.

Phỏng vấn: Đồng chí NGUYỄN THANH QUANG

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị

Cấp ủy, BGH, công đoàn các trường học cũng cần tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy  vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong hoạt đô%3ḅng phối hợp với chuyên môn, vận động, tập hợp quần chúng; nâng cao hiê%3ḅu quả hoạt đô%3ḅng của ban thanh tra nhân dân ở trong trường học một cách có hiệu quả nhất. Qua đó, góp phần xây dựng ngành giáo dục phát triển toàn diện.

Dẫn 2: Chào cuối!

 

ĐÓN XEM CM CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ 21/11/2018

          Từ cuối tháng 10/2018, Đoàn giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với CB,VC tại một số trường học trong địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong Chuyên mục công đoàn tháng 11 sẽ  phản ánh về  hoạt đô%3ḅng công đoàn góp phần thực hiê%3ḅn tốt quy chế dân chủ trong trường học. Chương trình  đươc phát sóng vào lúc 19h45’ ngày 21/11; 6h và 11h15 ngày 22/11 trên sóng truyền hình của đài PTTH Quảng Trị. Mời các đ/c và các bạn chú ý đón xem!

 

 

  

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Thành Chung 18/11/2018 19:39 Lê Vĩnh Nhiên 19/11/2018 16:50

Các sản phẩm khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà