chuyên mục Kinh tế tập thể
Danh mục
Kinh tế tập thể
NỘI DUNG

Chuyên mục KINH TẾ TẬP THỂ THÁNG 9.2021.

Thời lượng: 10 phút

Phát sóng 18h40 thứ 4 ngày 8.9 và PL 11H 15 ngày hôm sau.

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Kinh tế tập thể của Đài PTTH QT phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện.

Thưa quí vị và các bạn! Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cùng với thời gian này, Luật HTX 2003 được ban hành. Trên cơ sở đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhìn lại cả quá trình hoạt động đã cho thấy các HTX đã thoát khỏi tình trạng yếu kém và phát huy vai trò tốt hơn, đem lại lợi ích và thu nhập cho thành viên. Cùng với Luật HTX năm 2012 ra đời, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Quảng Trị.

20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13 -NQ/TW VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HTX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Nhằm triển khai thi hành Luật HTX năm 2003, cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TW vào cuộc sống, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đã ban hành Chương trình hành động số 22-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2002 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kịp thời đưa những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 13-NQ/TW vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Năm 2003, toàn tỉnh có 299 HTX nông nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực Nông – Lâm - Ngư. Số Hợp tác xã xếp loại khá, tốt chiếm 36,1%; số HTX trung bình chiếm 51%; số HTX yếu chiếm 12,7%. Doanh thu bình quân 521,1 triệu đồng/HTX; lợi nhuận bình quân 46,6 triệu đồng/HTX. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 294 HTX ở lĩnh vực nông – lâm – ngư  và 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Doanh thu bình quân gần 1.000 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 120 triệu đồng/HTX. Giai đoạn 2002-2020: Tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới được 129 HTX, bình quân 1 năm thành lập mới 7 HTX.

Kết quả phân loại hợp tác xã theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: Có 49,8% hợp tác xã xếp loại khá, tốt, 45,6% loại trung bình và 4,6% loại yếu.

PV: Ông CÁP KIM THÁNH- Chủ tịch LMHTX tỉnh về nét nổi bật của QT sau 20 năm thực hiện NQ số 13 trên lĩnh vực Nông nghiệp?

Cùng với đó, các HTX nông nghiệp đã mạnh dạn đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường. Phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa. Bên cạnh đó, có không ít HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên. HTX tích cực tham gia đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiêu chí số 13, tiêu chí thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 PV: Ông HOÀNG ĐÌNH BÌNH- Trưởng phòng NN&PTNT Huyện Hướng Hóa- Quảng Trị về những kết quả đạt được tại địa bàn miền núi?

Số lượng HTX mặc dù không tăng mạnh, nhưng việc rà soát lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đã làm tinh gọn bộ máy, nâng cao vai trò của cán bộ quản lý HTX. Bộ máy điều hành và quản lý được quy định nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, vai trò của Chủ tịch hội đồng quản trị được thành viên trao quyền nhiều hơn. Một số HTX bổ sung thêm các dịch vụ và đưa vào trong kế hoạch chuyển đổi của các HTX, trong đó chú trọng đến các dịch vụ đầu vào đảm bảo nhu cầu cho sản xuất theo hướng liên doanh- liên kết.

Khi tham gia HTX, lợi ích của thành viên và lao động THT, HTX, LHHTX trong lĩnh vực nông nghiệp đạt được như được đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề theo chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và của chính sách khuyến khích trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các huyện, thành phố, thị xã. Được tổ chức sản xuất tập trung theo quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (VietGap, Global Gap, tiêu chuẩn hữu cơ, OCOP…), truy suất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Được sử dụng dịch vụ mua chung, bán chung của HTX thông qua hợp đồng mua bán, sử dụng dịch vụ giữa thành viên HTX và HTX. Cùng với đó, hoạt động từ Qũy hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã đáp ứng được nhu cầu đổi mới máy móc, thiết bị, nhiều mô hình kinh tế đã được hình thành và nhân rộng. Từ khi thành lập đến thời điểm 30/6/2021, Quỹ đã thực hiện giải ngân 184 dự án với tổng số tiền là 53,8 tỷ đồng. Dư nợ cho vay là 13,6 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng, đạt 100% tổng số nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

PV: Anh NGUYỄN HỒNG ANH- GĐ HTX Nông nghiệp Thủy Ba Đông- Vĩnh Thủy- Vĩnh Linh.

Trong quá trình hoạt động, với nhiều chủ trương chính sách của TW, của tỉnh được triển khai đã tạo điều kiện cho lĩnh vực KTTT Nông nghiệp có điều kiện đổi mới, phát triển. Đặc biệt, dấu mốc quan trọng tạo chuyển biến tích cực nhất đó chính là các HTX nông nghiệp sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. HTX trên địa bàn tỉnh đã đa dạng hóa các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên, nâng cao chất lượng dịch vụ liên doanh, liên kết hỗ trợ bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Nhờ vậy ngày càng có nhiều HTX làm tốt vai trò trở thành “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển đúng hướng; nhiều HTX đã tích cực trong việc chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới và thực hiện những chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ cho nông dân, tích cực thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập và là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

PV: Ông CÁP KIM THÁNH – Chủ tịch LMHTX tỉnh về những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong thời gian tới?

Kinh tế tập thể, HTX ngày càng được Đảng, nhà nước quan tâm phát triển, cơ chế, chính sách, khung pháp luật về kinh tế tập thể ngày càng được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương; công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể dần được củng cố và rõ ràng hơn về trách nhiệm. Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế tập thể, HTX phải có một tư duy mới, cách nhìn mới và có các giải pháp tích cực nhằm khai thác tốt các cơ hội phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể  10 - 12%/ năm. Tỷ trọng của kinh tế  tập thể chiếm 8 - 9% GRDP của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt nông thôn mới có HTX HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Doanh thu bình quân các HTX 2-3 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân thành viên 70-75 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động trong HTX là 100 -110 triệu đồng/năm

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới là một tất yêu khách quan trong xu hướng phát triển, đặc biệt là có vai trò rất lớn đối với cư dân nông nghiệp, nông thôn; là phương thức để cư dân nông nghiệp, nông thôn thoát nghèo và vươn lên làm giàu góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, đi lên.

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 06/09/2021 10:08 Lê Vĩnh Nhiên 06/09/2021 13:38
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà